Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng tuyến đường Phiêng ớt – Nậm Tăm đoạn từ Km5 – Km8+203

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng tuyến đường Phiêng ớt – Nậm Tăm đoạn từ Km5 – Km8+203. Dự án Đường Phiêng ớt – Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Tên dự án:Dự án Đường Phiêng ớt – Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
Tên gói thầu:Xây dựng tuyến đường Phiêng ớt – Nậm Tăm đoạn từ Km5 – Km8+203
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA TĐC tỉnh Lai Châu- tỉnh Lai Châu – 0231877410 – Fax 0231877410
24/04/2008 đến 08/05/2008
1.000.000 (VND)
08/05/2008 14:00
08/05/2008 14:00