Xây lắp đoạn từ Km 2+474,05 đến Km 5+460,21

Xây lắp đoạn từ Km 2+474,05 đến Km 5+460,21

07
7/2008 – 8/2008
500 ngày
Giá gói thầu:
 • 17.600.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá