Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

02
Đã thực hiện
Đã thực hiện
Giá gói thầu:
 • 24.924.787 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm