Mua sắm cáp đồng cho 02 công trình mạng ngoại vi mã số MNV-C2008/04

Mua sắm cáp đồng cho 02 công trình mạng ngoại vi mã số MNV-C2008/04

01
14h00 ngày 14 tháng 7 năm 2008
Tháng 7 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 4.127.037.600 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá

  (Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư)