tư vấn kiểm toán quyết toán dự án

tư vấn kiểm toán quyết toán dự án

07
đã thực hiện
11 tháng
Giá gói thầu:
 • 394.159.933 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói