Trang trí thiết bị văn phòng – máy phát điện

Trang trí thiết bị văn phòng – máy phát điện

10
Quý III – 2008
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.315.034.700 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói