Gói thầu số 05

Gói thầu số 05

01
Tháng 07/2008
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.854.092.408 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá