Cung cấp dây dẫn, dây chống sét, cáp ngầm, cách điện và phụ kiện

Cung cấp dây dẫn, dây chống sét, cáp ngầm, cách điện và phụ kiện

PC3-110-G03DP
Tháng 8-11/2008
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 840354094 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá