Sách điện tử tiếng Việt ngành khoa học tự nhiên

Sách điện tử tiếng Việt ngành khoa học tự nhiên

2.3-B
Quý IV/2008
(12 quý) Từ quý 3 đến quý 14
Giá gói thầu:
 • 27.000 (USD)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Hợp đồng hỗn hợp