Thiết kế kỹ thuật và thiết kế BVTC

Thiết kế kỹ thuật và thiết kế BVTC

TVTK-AN
Tháng 6-7/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 429282061 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói