Thí nghiệm hiệu chuẩn VTTB điện

Thí nghiệm hiệu chuẩn VTTB điện

TNHC-QN2
tháng 10-11/2009
theo tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 95556981 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá