Chi phí lập dự án

Chi phí lập dự án

A.1
Quý II/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 54.154.925 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm