Hệ thống thang cuốn

Hệ thống thang cuốn

B.2
Quý III,IV/2008
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.351.655.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói