Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công

Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công

8
Từ năm 2008
Theo tiến độ xây dựng
Giá gói thầu:
 • 7.810.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá