Tư vấn Nghiên cứu thị trường phân bón NPK & SA.

Tư vấn Nghiên cứu thị trường phân bón NPK & SA.

1
T7/2008 – T10/2008
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.531.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * EC
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu