Thi công xây dựng TBA

Thi công xây dựng TBA

PC3-110-CM-W01
Tháng 8-11/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 7539912377 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá