Thiết bị y tế cho khu 70 giường

Thiết bị y tế cho khu 70 giường

10
Quý 2 năm 2008
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 2683.722.800 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói