Gói thầu xây dựng hạng mục: Nền mặt đường và công trình; lý trình: Km0+00-Km2+113,07

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây dựng hạng mục: Nền mặt đường và công trình; lý trình: Km0+00-Km2+113,07 Đường giao thông ĐT616 đi khu di tích Nước Oa

Tên dự án:Đường giao thông ĐT616 đi khu di tích Nước Oa
Tên gói thầu:Gói thầu xây dựng hạng mục: Nền mặt đường và công trình; lý trình: Km0+00-Km2+113,07
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản Lý các dự án ĐT-XD huyện Bắc Trà My; Địa chỉ: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0510.882120
30/05/2008 đến 16/06/2008
500000 (VND)
16/06/2008 10:00
16/06/2008 10:00