Cung cấp thiết bị đóng cắt 22kV

Cung cấp thiết bị đóng cắt 22kV

Gói thầu số 2
tháng 7-8/2008
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 2948333000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá