cung cấp tủ bảng điều khiển, bảo vệ, cáp nhị thứ, hệ thống SCADA và dịch vụ lắp đặt, thí nghiệm đưa vào vận hành hệ thống SCADA

cung cấp tủ bảng điều khiển, bảo vệ, cáp nhị thứ, hệ thống SCADA và dịch vụ lắp đặt, thí nghiệm đưa vào vận hành hệ thống SCADA

Gói thầu số 3
tháng 7-8/2008
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 1712666000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá