Chi phí xây lắp và đảm bảo giao thông

Chi phí xây lắp và đảm bảo giao thông

7
Quý IV/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 10.908.475.959 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá