Xây dựng đoạn 216+000-Km228+400 (bao gồm cả thiết kế BVTC)

Xây dựng đoạn 216+000-Km228+400 (bao gồm cả thiết kế BVTC)

XL-08
Quý I năm 2009
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 78476000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá