Xây lắp công trình chính và phụ trợ Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám, huyện Chư Prông

Xây lắp công trình chính và phụ trợ Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám, huyện Chư Prông

01
13/8/2008-28/8/2008
270 ngày, kể từ ngày khởi công xây dựng công trình
Giá gói thầu:
 • 4.054.789.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói