Gói thầu 03-02: Cáp nhôm ABC các loại

Gói thầu 03-02: Cáp nhôm ABC các loại

01
Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30, ngày 18 tháng 08 năm 2008. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00, ngày 18 tháng 08 năm 2008
Từ ngày 10/09/2008 đến 30/01/2009
Giá gói thầu:
 • 1.547.964.000 (VND)
 • Vốn lưư động của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá