Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

04
15 ngày
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 43.311.855 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm