Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng

Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng

05
15 ngày
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 37.762.524 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm