Mua sắm trang thiết bị Kiểm nghiệm năm 2008

Mua sắm trang thiết bị Kiểm nghiệm năm 2008

1
29/08/2008
trong vòng 3 tháng
Giá gói thầu:
 • 1960000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói