chi phí thử tĩnh cọc

chi phí thử tĩnh cọc

08
năm 2008-2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 40.903.297 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá