Cung cấp thiết bị đóng cắt, bảo vệ

Cung cấp thiết bị đóng cắt, bảo vệ

PC3-110-G02.2
Tháng 6-12/2008
8 tháng
Giá gói thầu:
 • 10756773517.60 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá