Mua sắm bổ sung đồng bộ cho bơm đo áp, bẫy quang và thiết bị thu thập, xử lý số liệu cho lĩnh vực động học vũ khí thuộc PTN Vũ khí

Mua sắm bổ sung đồng bộ cho bơm đo áp, bẫy quang và thiết bị thu thập, xử lý số liệu cho lĩnh vực động học vũ khí thuộc PTN Vũ khí

03
Tháng 8/2008
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 1671916000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói