Cung cấp ống HDPE cho toàn bộ tuyến cáp ngầm (trừ đoạn ống đã lắp đặt chung với cống hộp)

Cung cấp ống HDPE cho toàn bộ tuyến cáp ngầm (trừ đoạn ống đã lắp đặt chung với cống hộp)

1
tháng 8/2008
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 8715830000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói