Tư vấn giám sát đào và tái lập mặt đường

Tư vấn giám sát đào và tái lập mặt đường

5a
tháng 8/2008
Phù hợp tiến độ
Giá gói thầu:
 • 336014000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm