Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

02
Tháng 9-10/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 11.217.667 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm