San nền giai đoạn 2

San nền giai đoạn 2

06
Tháng 9-10/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 781.732.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu