Mặt đường láng nhựa, Đường Tân Hội – Mỹ hạnh Đông, huyện Cai Lậy

Mặt đường láng nhựa, Đường Tân Hội – Mỹ hạnh Đông, huyện Cai Lậy

01
Tháng 9-10/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.037.928.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu