Xây dựng nền mặt đường, sửa chữa cầu và cống ngang đường

Xây dựng nền mặt đường, sửa chữa cầu và cống ngang đường

06
Quý IV năm 2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 10982027825 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói