GT03:Nối bọc IPC95-35/cu-al;Nối bọc IPC95-95/cu-al

GT03:Nối bọc IPC95-35/cu-al;Nối bọc IPC95-95/cu-al

03
Từ tháng 09/2008 đến tháng 10/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 191.955.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá