Khối lớp học (kể cả thử tĩnh cọc)

Khối lớp học (kể cả thử tĩnh cọc)

1
Tháng 9/2008
330 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.243.619.608 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu