Xây dựng kiến trúc, bao gồm cả san lấp mặt bằng, xây lắp bể nước PCCC, hệ thống chiếu sáng, điều hòa không khí; cung cấp hệ thống PCCC và dịch vụ lắp đặt

Xây dựng kiến trúc, bao gồm cả san lấp mặt bằng, xây lắp bể nước PCCC, hệ thống chiếu sáng, điều hòa không khí; cung cấp hệ thống PCCC và dịch vụ lắp đặt

3
tháng 10/2008
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 9308612485 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá