Hạng mục Dãy phòng học bộ môn-điện chiếu sáng, chống sét toàn khu, cổng-hàng rào-nhà bảo vệ công trình Trường Trung học phổ thông Thủ Thừa.

Hạng mục Dãy phòng học bộ môn-điện chiếu sáng, chống sét toàn khu, cổng-hàng rào-nhà bảo vệ công trình Trường Trung học phổ thông Thủ Thừa.

01
Từ 07h ngày 18/9/2008 đến 9h ngày 03/10/2008
240 kể từ ngày ký kết hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 6.960.190.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá