Dò tìm & xử lý bom mìn – vật nổ

Dò tìm & xử lý bom mìn – vật nổ

11
Qui II/2009
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 68.411.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá