Tư vấn kiểm tra, chứng nhận đạt CLCT

Tư vấn kiểm tra, chứng nhận đạt CLCT

15
Quí III/2009 – Quí I/2011
17 tháng
Giá gói thầu:
 • 197.269.879 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá