Phần xây lắp

Phần xây lắp

12
Quí III/2009 – Quí IV/2010
14 tháng
Giá gói thầu:
 • 30.250.548.790 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá