Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán

Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán

05
năm 2007-2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 106.388.706 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm