Thi công xây dựng và lắp đặt máy lạnh

Thi công xây dựng và lắp đặt máy lạnh

1
Quý IV/2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.424.902.764 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu