Chi phí kiểm toán vốn đầu tư

Chi phí kiểm toán vốn đầu tư

07
10/2008-12/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 36.801.219 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm