Lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp lần 2

Lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp lần 2

2
2008
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 65.328.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm