Thẩm định giá thiết bị (lần 2)

Thẩm định giá thiết bị (lần 2)

6
2009
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 14.106.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm