Cổng, rào, kè đá, nhà làm việc và trạm biến áp

Cổng, rào, kè đá, nhà làm việc và trạm biến áp

17
2008
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 6.899.189.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá