Thi công phần xây lắp

Thi công phần xây lắp

02
36 ngày
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 710.214.537 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá